Terms&conditions, privacy policy

Regulamin Aplikacji Bibliaaudio Superprodukcja

Terms and Conditions of the Audio Bible Super Production Application

Condiciones de la aplicación Biblia Audio superproduction

English version below

Versión española

numer 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku

Konsument uprawniony jest do zapisania niniejszego regulaminu na trwałym nośniku

 1. SŁOWNICZEK TERMINÓW.

Terminom zastosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – narzędzie informatyczne udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem Platform Dystrybucyjnych, pobierane i instalowane na urządzeniach z odpowiednim systemem obsługującym Aplikację, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z Utworów i oferujące opisane w Regulaminie funkcjonalności. Aplikacja jest usługą cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta;
  1. Bibliaaudio – artystycznie wykonana, w szczególności przez aktorów oraz muzyków, słowno-muzyczna adaptacja tekstu Biblii Tysiąclecia, stworzona w ramach zrealizowanego przez Usługodawcę projektu Bibliaaudio Superprodukcja, udostępniania Użytkownikowi w formie Utworów poprzez Aplikację na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminach Promocji;
  1. Całość – zbiór Utworów;
  1. Dane Niedozwolone – treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone;
  1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
  1. Kod – kod promocyjny umożliwiający obniżenie ceny Nabycia praw do Utworów lub nieodpłatny do nich dostęp;
  1. Kolekcje – zbiory Utworów, w tym dodatkowe treści poza Bibliaaudio Superprodukcja udostępniane Użytkownikowi w formie Utworów poprzez Aplikację na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminach Promocji;
  1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Aplikacji w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba będąca przedsiębiorcą w granicach przewidzianych powszechnie obowiązującym prawem;
  1. Login – unikalny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Aplikacji, będący adresem email z którego korzysta Użytkownik lub identyfikatorem portalu społecznościowego;
  1. Nabycie praw – nabycie licencji do Utworów, której zakres i warunki określa pkt 8.3 Regulaminu;
  1. Okres Subskrypcji – ustalony w Regulaminie przedział czasu, na jaki Użytkownik uzyskuje licencję na korzystanie z Utworów,
  1. Platformy Dystrybucyjne – platformy dystrybucji cyfrowej umożliwiające Użytkownikom bezpłatne pobranie Aplikacji na mobilne urządzenie cyfrowe, w szczególności Apple App Store, Google Play;
  1. Player – moduł Aplikacji umożliwiający natychmiastowe odsłuchanie Utworów po zakupie lub Subskrypcji;
  1. Pliki cookie („ciasteczka”) – pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Aplikacji;
  1. Powiadomienia PUSH – krótkie wiadomości dotyczące funkcjonalności Aplikacji lub zawierające informacje marketingowe (w tym informacje handlowe) o ofercie i promocjach Usługodawcy przekazywane Użytkownikowi przez Aplikację poprzez wyświetlenie na ekranie urządzenia, na którym zainstalowana jest Aplikacja lub poprzez przeglądarkę internetową;
  1. Profil – dostępny dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) moduł Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik wykonuje opisane w Regulaminie operacje w Aplikacji;
  1. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników;
  1. Rejestracja – założenie Profilu w Aplikacji lub Serwisie poprzez podanie: adresu email, innych danych osobowych, oraz określenia hasła i akceptację Regulaminu;
  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  1. Subskrypcja – zapisanie się do mechanizmu Subskrypcji w Aplikacji i nabycie na skutek tego działania, na Okres Subskrypcji, licencji do Utworów,
  1. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez instalację Aplikacji przez Użytkownika na jego urządzeniu w celu korzystania z Usług. Po zawarciu Umowy Usługodawca przesyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia Umowy.
  1. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji, polegające w szczególności na udostępnieniu Utworów zgodnie z poniższymi postanowieniami;
  1. Usługodawca OSORNO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-927), przy ul. Zdrojowej 109, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000781398, REGON: 383076414, NIP: 1182192536, kapitał zakładowy 9.950,00 złotych, e-mail: Z Usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonych bramek kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej Usługodawcy, m.in. https://bibliaaudio.pl/kontakt (komunikacja w ten sposób może być utrwalona przez Usługodawcę na trwałym nośniku) oraz poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@bibliaaudio.pl;
  1. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  1. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  1. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  1. Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  1. Utwory – pliki elektroniczne stanowiące cyfrowy zapis fragmentu Bibliaaudio udostępniane przez Usługodawcę poprzez Aplikację, jako mogące być przedmiotem Nabycia praw: (i) Kolekcje bądź (ii) Całość. W każdym przypadku, gdy mowa w niniejszym Regulaminie o Utworach należy przez to rozumieć zarówno Kolekcje jak i Całość, chyba że z konkretnego postanowienia wynika co innego.
  1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika w zakresie korzystania z Aplikacji, w szczególności zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną, zakres licencji udzielanej Użytkownikowi przez Usługodawcę na skutek Nabycia Praw i Subskrypcji, uprawnienia Użytkownika do rozwiązania Umowy, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu udostępnionego mu nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, a także przed Rejestracją, i akceptacja jego treści.
  1. Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji są bezpłatne, natomiast Nabycie Praw do Utworów oraz Subskrypcja wiążą się, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, z obowiązkiem zapłacenia ceny zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu. Jednakże w związku z koniecznością zainicjowania połączenia internetowego w celu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, operator zapewniający Użytkownikowi połączenie internetowe może naliczyć opłatę za transmisję danych zgodną z cennikiem tego operatora. Usługodawca nie ponosi kosztów dostępu do Internetu związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji.
  1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszej współpracy przy zachowaniu określonej Regulaminem procedury i zażądać usunięcia jego danych ze zbioru danych administrowanego przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11 Regulaminu.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwoju Aplikacji oraz oferowania zmian w zakresie świadczonych Usług.
  1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  1. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem, w szczególności w celach mogących służyć naruszeniu autorskich praw majątkowych do Utworów, a także dokonaniu czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji.
  1. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
  1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych, niepełnych lub Danych Niedozwolonych.
  1. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest:
   1. spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie Aplikacji zainstalowanej na telefonie z systemem operacyjnym Android w wersji 4.4+ lub iOS w wersji 9+ oraz dostępu do sieci Internet,
   1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji i świadczenie Usługi w trakcie obowiązywania Umowy. Konieczne oraz okresowe przerwy techniczne, w czasie których w Aplikacji wprowadzane będą wymagane zmiany, bądź też mające na celu modernizację lub konserwację Aplikacji, będą w miarę możliwości przeprowadzane w porze nocnej, przy zagwarantowaniu jak najmniejszej uciążliwości dla Użytkowników. Wstrzymanie świadczenia Usług z powodu wystąpienia okresowej przerwy technicznej, w szczególności, ale nie jedynie, zaistniałej z przyczyn, o których mowa powyżej, nie będzie traktowane jako niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy przez Usługodawcę.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, m.in. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji spowodowane siłą wyższą, niezawinionymi usterkami technicznymi, działaniem osób trzecich, jak również niekompatybilnością Aplikacji ze sprzętem Użytkownika
  1. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, w tym m.in. zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Aplikacji oraz jej elementy techniczne.
 3. PRZEDMIOT ŚWIADCZONYCH USŁUG
  1. Przedmiotem Usług przy wykorzystaniu Aplikacji jest:
   1. umożliwienie Użytkownikom Nabycia praw do Utworów w celu ich odsłuchiwania, a także pobrania Utworów umożliwiającego odtworzenie Utworu w Aplikacji w trybie offline (bez dostępu do sieci Internet),
   1. umożliwienie Użytkownikom Subskrypcji w celu odsłuchiwania Utworów, w szczególności Kolekcji, w Okresie Subskrypcji,
   1. nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom wybranych Kolekcji w okresach promocji.
  1. Poprzez instalację Aplikacji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
  1. Użytkownikowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania tej umowy w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy może nastąpić poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej lub procedury określonej w Aplikacji, w szczególności poprzez zakładkę „Usuń konto” lub podobną. Doręczenie wiadomości elektronicznej uważa się za skuteczne w chwili przekazania stosownego protokołu elektronicznego na adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy rejestracji tudzież na adres e-mail Usługodawcy. Doręczenie pisma uważa się za skuteczne na zasadach ogólnych. Skorzystanie z procedury określonej w Aplikacji jest skuteczne z chwilą jej zakończenia. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od rozwiązania Umowy Usługodawca usuwa Profil Użytkownika z Aplikacji. Rozwiązanie umowy nie rodzi obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika ceny Nabycia praw do Utworów.
  1. W przypadku naruszeń Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu Użytkownika do jego Profilu lub do usunięcia Profilu z Aplikacji bez względu na to, czy Umowa została rozwiązana, czy obowiązuje nadal.
  1. Usługodawca realizuje Usługi, o których mowa w pkt 3.1 powyżej, poprzez udostępnienie w ramach Aplikacji następujących funkcjonalności:
   1. dla wszystkich użytkowników Aplikacji:
    1. przeglądanie i wybór Utworów lub Kolekcji,
    1. powiadomienia dotyczące Utworów, Kolekcji oraz Aplikacji i jej Regulaminu,
    1. informacje o projekcie Bibliaaudio, jego partnerach i Regulaminie Aplikacji,
    1. logowanie do Aplikacji,
   1. rejestracja Profilu.
   1. dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Aplikacji:
    1. składanie zamówień tj. Nabywanie praw do Utworów oraz subskrybowanie Kolekcji,
    1. nieodpłatne udostępnianie wybranych Utworów lub Kolekcji w zakresie objętym promocją,
    1. pobieranie Utworów w celu odsłuchania w Aplikacji w trybie offline,
    1. wykorzystywanie Kodów do Nabywania praw do Utworów lub uprawnień wynikających z promocji,
    1. korzystanie z modułu “BIBLIOTEKA” –  umożliwiającego Użytkownikowi oznaczenie Utworu zakładką lub jako ulubionego, co pozwala na szybsze dotarcie do Utworu Użytkownikowi w każdym czasie, a także pozwalającego na pobranie Utworu umożliwiające odtworzenie Utworu offline (bez połączenia z Internetem),
    1. korzystanie z Profilu umożliwiającego wylogowanie się, usunięcie pobranych Utworów z Aplikacji, włączenie lub wyłączenie opcji odnawiania się Subskrypcji;
    1. korzystanie z Playera i jego funkcjonalności do odsłuchiwania Utworów oraz Kolekcji.
  1. Ceny Nabycia praw do Utworów, Kolekcji oraz subskrypcji ustala Usługodawca i mogą one podlegać zmianom, w tym w postaci czasowego ich zniesienia na okres promocji. Dane i informacje zawarte w Aplikacji, w szczególności opisy produktów i ich ceny, są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik przyjmuje ofertę składając Zamówienie w sposób określony w dalszych postanowieniach Regulaminu. Do chwili złożenia Zamówienia oferta – w szczególności cena – może ulec zmianie. Ponadto, Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przypadku zastosowania takiego rozwiązania przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do ustalania cen specjalnych, nie tylko promocyjnych. W miarę możliwości ceny objęte danym projektem biznesowym (ceny specjalne) powinny być uwzględnione w odrębnej zakładce.
  1. Użytkownik może bez rejestracji i bez logowania korzystać z oznaczonych przez Usługodawcę Kolekcji.
 4. REJESTRACJA, LOGOWANIE I PROFIL UŻYTKOWNIKA
  1. Rejestracja jest dobrowolna i wolna od opłat. W toku Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Powiadomień PUSH oraz zgody marketingowe, przy czym wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i nie jest ono warunkiem rejestracji, czy korzystania z Aplikacji.
  1. W celu dokonania Rejestracji należy:
   1. wypełnić formularz rejestracyjny podając adres e-mail (który stanowić będzie Login), inne niezbędne dane osobowe, oraz przypisując swojemu Kontu hasło dostępu,
   1. bądź dokonać zalogowania za pośrednictwem konta Facebook lub konta Google, oraz w obydwu powyższych wypadkach: zapoznać się z Regulaminem Aplikacji i go zaakceptować oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Użytkownik obowiązany jest do podawania prawdziwych danych.
  1. Po zarejestrowaniu się w Aplikacji kolejne logowania odbywają się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności przy użyciu loginu i hasła dostępu, bądź poprzez konto Facebook lub Google, które zostało wykorzystane do rejestracji.
  1. Indywidualnymi cechami Profilu jest Login i hasło. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie ich w tajemnicy. W przypadku ich utraty przez Użytkownika, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki tego zdarzenia. W przypadku utraty hasła lub potrzeby jego zmiany Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@bibliaaudio.pl albo postępować zgodnie z określonymi w aplikacji krokami niezbędnymi do odzyskania lub zmiany tych danych.
 5. UTWORY
  1. Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w pkt 6 promocji, Aplikacja umożliwia Użytkownikowi nabycie praw do Utworów w zakresie określonym w pkt 8.3 Regulaminu poprzez zapłatę określonej przez Usługodawcę ceny.
  1. Prezentacja każdego Utworu składa się z nazwy, symbolu oznaczającego dany Utwór, liczby Ksiąg Starego lub Nowego Testamentu dostępnych w danym Utworze, czasu trwania Utworu.
  1. Nabycie praw do Utworu obejmującego część innego Utworu wchodzącego w skład Kolekcji lub innego Utworu nabytego wcześniej nie uprawnia Użytkownika do żądania obniżenia ceny Utworu, zwrotu ceny Utworu nabytego wcześniej lub później, ani do odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
 6. PROMOCJE
  1. Usługodawca może wprowadzać promocje na Subskrypcje na wybrane Utwory lub Kolekcje w zakresie swobodnie przez siebie określonym. W okresie promocji Usługodawca może obniżyć cenę lub zwolnić Użytkowników okresowo lub na stałe z obowiązku zapłacenia ceny za Nabycie Praw do wybranych Utworów, Subskrypcji lub Kolekcji zgodnie z warunkami promocji. Warunki promocji określa Regulamin Promocji, o którym Usługodawca informuje Użytkowników na swojej stronie internetowej lub przy pomocy newslettera, powiadomienia PUSH lub w Aplikacji. Warunki promocji określają w szczególności czas jej trwania oraz jej przedmiot.
  1. Wprowadzenie promocji nie rodzi obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika ceny Nabycia praw lub ceny Subskrypcji uiszczonej uprzednio (tj. przed okresem promocji) przez Użytkownika za dany Utwór lub Kolekcję objęty promocją lub za Subskrypcję.
  1. Udostępnienie objętych promocją Utworów lub Subskrypcji lub Kolekcji następuje w zakresie licencji określonej w Regulaminie Promocji („licencja promocyjna”), z chwilą przystąpienia do promocji.
  1. Przystąpienie do promocji następuje poprzez akceptację warunków promocji, które mogą wymagać spełnienia określonych wymagań przed przystąpieniem do Promocji (np. zapisania się na newsletter) lub złożenia przez Użytkownika oświadczeń o treści określonej w Regulaminie Promocji.
  1. Po upływie okresu promocji, Użytkownik traci dostęp do udostępnionych nieodpłatnie Utworów lub Subskrypcji lub Kolekcji, a dalsze z nich korzystanie następuje na zasadach ogólnych określonych w niniejszym Regulaminie.
  1. Spełnienie warunków i przystąpienie do promocji jest dobrowolne lecz niezbędne dla uczestnictwa w promocji. Każdy Użytkownik, mimo nieprzystąpienia do promocji, ma możliwość pełnoprawnego korzystania z funkcjonalności Aplikacji, w tym tych objętych promocją, w zakresie regulowanym Regulaminem Aplikacji i obowiązującymi cenami.
 7. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  1. Przy pomocy Aplikacji Użytkownik składa zamówienia i dokonuje Nabycia praw do Utworów, Subskrypcji lub Kolekcji w zakresie określonym w pkt 8 Regulaminu. Nabycie praw następuje na podstawie umowy zawartej na odległość, drogą elektroniczną. Nabywającym prawo (licencję) jest Użytkownik, a licencjodawcą jest Usługodawca.
  1. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu wszystkie uprawnienia przewidziane stosownymi przepisami, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
  1. Ceny w Aplikacji podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny na rynkach innych niż polski mogą być wyrażone w innych walutach, w szczególności w USD lub EUR.
  1. Użytkownik może składać zamówienia w Aplikacji przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (pod warunkiem dostępności Aplikacji – zob. pkt 2.10 – 2.12 Regulaminu).
  1. W celu złożenia zamówienia należy:
   1. zalogować się w Aplikacji,
   1. dokonać wyboru nabywanej Subskrypcji, Utworu lub Kolekcji,
   1. wybrać formę płatności,
   1. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
  1. Nabycie prawa do Subskrypcji, Utworu, Kolekcji skutkuje niezwłoczną realizacją zamówienia i spełnieniem świadczenia przez Usługodawcę poprzez udostępnienie Użytkownikowi możliwości odsłuchania poprzez Player Utworów lub Kolekcji określonych w danej Subskrypcji lub Kolekcji w Okresie Subskrypcji.
 8. ZAKRES NABYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA APLIKACJI PRAW
  1. Prawa do Aplikacji, Utworów, a także do Kolekcji przysługują Usługodawcy oraz jego licencjodawcom.
  1. Usługodawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji oraz odpłatnej lub nieodpłatnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Utworów tam zamieszczonych. Licencja ta pozostaje ważna do momentu odinstalowania Aplikacji lub rozwiązania Umowy przez Użytkownika bądź Usługodawcę, w szczególności poprzez zaprzestanie świadczenia Usług. Nie ma przeszkód ku temu, aby ponownie zawrzeć Umowę lub zainstalować Aplikację.
  1. W przypadku Nabycia przez Użytkownika praw do Utworu lub Subskrypcji lub Kolekcji Usługodawca udziela Użytkownikowi z chwilą tego Nabycia ograniczonej, odpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej albo terminowej i nieodwołalnej licencji na korzystanie z nabytych Utworów na własny niekomercyjny użytek w ramach Aplikacji i bez możliwości korzystania z Utworów poza Aplikacją („licencja na Utwór”).
  1. Utwór, Nagranie mogą być wykorzystane  przez Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego w rozumieniu art. 23 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Utworów i Kolekcji wymaga uzyskania zgód i zezwoleń Usługodawcy. Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do tego, że będzie korzystał z Utworów i Kolekcji na własny niekomercyjny użytek, a w szczególności:
   1. nie będzie publikował i rozpowszechniał Utworów i Kolekcji w jakiejkolwiek formie,
   1. nie będzie udostępniał Utworów i Kolekcji innym osobom ani bezpośrednio, ani z wykorzystaniem jakichkolwiek nośników czy środków komunikacji elektronicznej;
   1. nie będzie publikował ani rozpowszechniał jakichkolwiek fragmentów, modyfikacji, czy utworów zależnych będących opracowaniem Utworów czy Kolekcji.
  1. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Kolekcji lub Utworu, stanowić będzie naruszenie prawa i prowadzić będzie do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej oraz ewentualnie karnej, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
  1. Autorskie prawa majątkowe do Utworów i Kolekcji oraz prawa do Aplikacji, mimo nabycia określonych wyżej praw przez Użytkownika, przysługują nadal Usługodawcy. Usługodawca pozostaje podmiotem wyłącznie uprawnionym w tym zakresie pomimo instalacji Aplikacji na urządzeniu Użytkownika oraz pomimo pobrania Utworu (w celu odsłuchania go w Aplikacji w trybie offline) przez Użytkownika.
  1. Nazwa Aplikacji, jej elementy, w szczególności logo, koncepcja, treści, grafika podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Zakazane jest również wykorzystywanie Aplikacji, jej nazwy i innych elementów do celów komercyjnych, reklamowych, promocyjnych oraz do celów niekomercyjnych.
 9. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Nabycie praw do Utworu lub Kolekcji oraz Subskrypcja następują poprzez płatność on-line realizowaną za pośrednictwem operatora Platformy Dystrybucyjnej, którym jest odpowiednio: na platformie Android – Google Inc., a na platformie iOS – Apple Inc. oraz poprzez platformę Stripe z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.
  1. W przypadku płatności na platformie iOS – Apple Inc. zostanie ona pobrana z konta iTunes Account po potwierdzeniu zakupu tj. – Nabycia Praw do Utworu lub Subskrypcji lub Kolekcji.
  1. Realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po dokonaniu płatności.
 10. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą w szczególności funkcjonowania Aplikacji lub wady Utworu bądź Kolekcji.
  1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w pkt 1.23 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej kontakt@bibliaaudio.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie bibliaudio.pl/kontakt.
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
   1. opis przedmiotu reklamacji, tj. zwięzłe przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz związane z tym oczekiwania Użytkownika.
  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia. Reklamacja może być odrzucona, jeżeli Użytkownik nie uzupełni tych danych w terminie określonym przez Usługodawcę.
  1. Usługodawca zobowiązany jest do rozpoznania reklamacji w możliwie najszybszym czasie, o ile to możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
  1. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika na piśmie lub na adres e-mail Użytkownika.
  1. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych oraz w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo oferowanej Usługi i poufność danych, którymi administruje, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji i świadczeniu Usług, przy czym Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania dla Użytkowników uciążliwości będących następstwem okresowych przerw technicznych.
  1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści zamieszczonych w Aplikacji, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Aplikacji z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści istniał w chwili ich dostarczenia.
  1. Domniemania, o których mowa w pkt 10.9. nie mają zastosowania, jeżeli:
   1. Środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi określonymi przez niniejszy Regulamin do korzystania z Aplikacji.
  1. Jeżeli Aplikacja jest niezgodna z Umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści Aplikacji do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
  1. Usługodawca doprowadza treść Aplikacji do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści Aplikacji do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
  1. Jeżeli treść Aplikacji jest niezgodna z Umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy doprowadzenie do zgodności treści Aplikacji jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów ponoszonych przez Usługodawcę albo gdy Usługodawca nie dopqrowadził treści Aplikacji do zgodności z Umową albo brak zgodności treści Aplikacji występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść Aplikacji do zgodności z Umową albo brak zgodności treści Aplikacji z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego wezwania Usługodawcy do doprowadzenia treści Aplikacji do zgodności z Umową albo z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wynika, że Usługodawca nie doprowadzi treści Aplikacji do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
  1. Użytkownik nie może odstąpić do Umowy jeżeli brak zgodności treść Aplikacji z Umową jest nieistotny. Ciężar dowodu, że brak zgodności jest nieistotny obciąża Usługodawcę.
  1. Usługodawca może dokonać zmiany treści Aplikacji, która jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową. O wprowadzonej zmianie należy poinformować Użytkownika.
  1. Konsumentom przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygania reklamacji lub sporu, więcej informacji na stronach UOKIK.
 11. DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. W celu zawarcia i realizacji Umowy z Usługodawcą niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych w postaci: adresu email i hasła.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  1. Dane osobowe podane Usługodawcy przez Użytkownika podlegają ochronie prawnej na zasadach wynikających z RODO i odpowiednich przepisów prawa krajowego.
  1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem Umowy z Użytkownikiem, realizacją zamówień i świadczeniem Usług jest Usługodawca.
  1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Usługodawcą. Podanie tych danych jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi oraz sposób jej rozliczenia – w tym w celu rejestracji i założenia Profilu oraz zawarcia Umowy, rozliczenia dokonywanego poprzez Aplikację Nabycia Praw do Utworów subskrypcji Kolekcji oraz ustalania warunków i okresów (terminów) korzystania z funkcjonalności Aplikacji (w szczególności Kolekcji), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osobowe niezbędne do wykonania umowy).
  1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla celów rachunkowych i podatkowych i na potrzeby ewentualnych kontroli (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane osobowe niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Usługodawcy; organizowania przez niego konkursów, promocji i innych wydarzeń; monitorowania świadczonych usług i poprawy ich jakości; zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez Usługodawcę usług; dochodzenia ewentualnych roszczeń Usługodawcy lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
  1. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika za zgodą Użytkownika wyrażoną w odrębnym oświadczeniu dla celów określonych w treści zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda). Od momentu, gdy Użytkownik wyraził zgodę, jego dane osobowe dla celu w niej określonego przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody do momentu zaprzestania ich przetwarzania na tej podstawie z jakiegokolwiek powodu, przede wszystkim cofnięcia zgody.
  1. Usługodawca przetwarzający dane zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewni, aby dane te były:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   1. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   1. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Użytkowników, których dotyczą, w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji Umowy oraz nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1. Organizator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 12.3,
   1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
   1. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
   1. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
  1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane:
   1. członkom personelu Usługodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia,
   1. firmom, które wspierają Usługodawcę w świadczeniu jego Usług, w tym przede wszystkim podmiotowi świadczącemu na rzecz Usługodawcy usługi deweloperskie Aplikacji, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, podatkowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, z zakresu doręczania przesyłek i korespondencji,
   1. organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
  1. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym:
   1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich poprawiania (uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania), a także prawa do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach opisanych w RODO, w szczególności do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, oraz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
   1. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
   1. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim; jeżeli skorzysta z tego prawa, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
   1. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub osobę trzecią. W razie wniesienia takiego sprzeciwu, Usługodawca przestanie przetwarzać dane Użytkownika w ww. celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, jego praw i wolności, lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   1. W każdym przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; o sposobie cofnięcia zgody Użytkownik będzie informowany każdorazowo przy jej udzielaniu; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W celu realizacji uprawnień wymienionych w pkt 11.12, a także we wszystkich innych sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: iod@bibliaaudio.pl.
  1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  1. Na żądanie Użytkownika oraz w przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca usuwa dane osobowe Użytkownika, za wyjątkiem danych niezbędnych dla udokumentowania zrealizowania Usług oraz ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, naruszenie Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa lub czyn niedozwolony. W takim przypadku dane niezbędne będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a w odniesieniu do danych przechowywanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres wynikający z długości trwania ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od daty ostatniego Nabycia Praw lub Subskrypcji, przy czym okres ten zostanie przedłużony o jeden dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych pod koniec terminu przedawnienia i problemów z doręczeniem.
  1. Aplikacja zbiera w sposób automatyczny informacje dotyczące statystyk korzystania z Aplikacji, w tym preferencji zakupowych, zachowań Użytkownika, pozwalających na przedstawienie Użytkownikowi propozycji zakupowych, analizowanie ruchu osób korzystających z Aplikacji.
  1. Ponadto, zbierane są informacje zawarte w plikach cookies (zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Cookies nie służą do zbierania danych identyfikujących konkretną osobę), umieszczanych na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji na czas działania Aplikacji i później – do momentu ich skasowania – w celu poprawnego korzystania z Aplikacji, w szczególności uwierzytelnienia Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji, rozpoznania urządzenia Użytkownika, zapamiętania i personalizacji interfejsu Aplikacji Użytkownika.
   1. możliwości logowania i utrzymywania sesji po zalogowaniu Użytkownika w Aplikacji,
   1. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika;
   1. sugerowania Użytkownikowi innych Utworów do odsłuchania.
  1. Informacje zawarte w logach systemowych serwerów (np. adres IP) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, anonimowych, statystycznych informacji demograficznych.
  1. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  1. Po odstąpieniu od Umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż danych osobowe dostarczone lub wytworzone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji, z wyjątkiem treści, które:
   1. są użyteczne wyłącznie w związku z Aplikacją;
   1. dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji,
   1. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
   1. zostały wytworzone przez Użytkownika wspólnie z innymi użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
  1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Aplikacji, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt 11.19.1.-11.19.3.
  1. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Aplikacja była niezgodna z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem do Umowy Użytkownik z niej faktycznie korzystał.
  1. Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści Aplikacji niezgodnej z umową, których obowiązek dostarczania odpadł wskutek odstąpienia od umowy. Cenę tak określoną należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. Zwrot ceny następuje w ten sposób, w który Użytkownik dokonał zapłaty, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
  1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduje się pod regulaminem.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności jej uzasadniania.
  1. O dokonanych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną poprzez korespondencję e-mail lub poprzez powiadomienia w Aplikacji oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie nowego Regulaminu uzależnione jest od zapoznania się z nim oraz jego akceptacją podczas logowania się przez Użytkownika do jego Profilu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu uniemożliwia zalogowanie do Aplikacji i korzystanie z jej funkcjonalności.
  1. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy. W przypadku korzystania z odpłatnej Subskrypcji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej ceny za niewykorzystany Okres Subskrypcji. W przypadku Nabycia Praw do Utworów lub Kolekcji Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku zakończenia korzystania z Subskrypcji.
  1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu oznaczonym w korespondencji e-mail lub powiadomieniu
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, RODO, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Wszelkie treści, w szczególności opisy produktów, zamieszczone w Aplikacji używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
  1. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie stosunki prawne wynikające z faktu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika podlegają prawu polskiemu.

Terms and Conditions of the Audio Bible Super Production Application

number 1/2023 dated February 20, 2023

The consumer is entitled to save these regulations on a durable medium

 1. GLOSSARY OF TERMS.

The terms used in these Regulations shall have the following meanings:

 1. Application – an IT tool made available by the Service Provider through Distribution Platforms, downloaded and installed on devices with the appropriate system supporting the Application, enabling Users to use the Works and offering the functionalities described in the Regulations. The Application is a digital service within the meaning of the Consumer Rights Act;
  1. Bibliaaudio – an artistically performed, in particular by actors and musicians, verbal and musical adaptation of the text of the Millennium Bible, created as part of the Bibliaaudio Superproduction project implemented by the Service Provider, made available to the User in the form of Works through the Application under the rules set forth in these Regulations and in the Promotion Regulations;
  1. The whole – a collection of Works;
  1. Prohibited Data – content prohibited by applicable Polish and international laws, in particular, pornographic content, content related to the promotion of violence and hatred, drastic content, as well as content generally considered offensive, morally reprehensible, socially inappropriate, offending religious feelings, violating copyrights or the rights of others, the provision of which within the Service is not allowed;
  1. Civil Code – the law of April 23, 1964. – Civil Code;
  1. Code – a promotional code that allows you to reduce the price of the Acquisition of rights to the Works or to access them free of charge;
  1. Collections – collections of Works, including additional content outside of Bibliaaudio Superproduction made available to the User in the form of Works through the Application under the terms of these Regulations and the Promotion Regulations;
  1. Consumer – a User who is an individual, using the Application to the extent not directly related to his/her business or professional activity, as well as a person who is an entrepreneur within the limits provided by generally applicable law;
  1. Login – a unique and unrepeatable identifier of the User in the Application, which is the email address used by the User or the identifier of the social network;
  1. Acquisition of rights – acquisition of a license to the Works, the scope and terms of which are specified in Section 8.3 of the Regulations;
  1. Subscription Period – the period of time established in the Regulations for which the User obtains a license to use the Works,
  1. Distribution Platforms – digital distribution platforms that allow Users to download the Application for free on a mobile digital device, in particular Apple App Store, Google Play;
  1. Player – a module of the Application that allows you to immediately listen to Songs after purchase or Subscription;
  1. Cookies (“cookies”) – text files saved by the web browser on the disk of your computer or on your mobile device for the purpose of storing information to identify you or to remember the history of your actions on the Application;
  1. PUSH Notifications – short messages relating to the functionality of the Application or containing marketing information (including commercial information) about the Service Provider’s offers and promotions communicated to the User by the Application by displaying on the screen of the device on which the Application is installed or through a web browser;
  1. Profile – a module of the Application, available to the User after logging in (providing Login and password), through which the User performs the operations described in the Regulations in the Application;
  1. Regulations – this document, constituting regulations within the meaning of Article 8 of the Act of July 18, 2002 on the provision of services by electronic means, setting out the rules for the provision of services by the Service Provider to Users;
  1. Registration – creating a Profile on the Application or Service by providing: an email address, other personal information, and setting a password and accepting the Terms and Conditions;
  1. RODO – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC;
  1. Subscription – signing up for the Subscription mechanism in the Application and acquiring, as a result of this action, for the Subscription Period, a license to the Works,
  1. Agreement – an agreement for the provision of services by electronic means concluded between the User and the Service Provider through the installation of the Application by the User on his/her device in order to use the Services. Upon conclusion of the Agreement, the Service Provider sends a confirmation of the Agreement to the e-mail address indicated by the User.
  1. Services – services provided to Users by the Service Provider by electronic means within the meaning of the Act on Provision of Services by Electronic Means using the Application, consisting in particular of providing access to Works in accordance with the following provisions;
  1. Service Provider OSORNO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ with its registered office in Warsaw (02-927), Zdrojowa 109 Street, registration court: District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw XIII Economic Department of the National Court Register, KRS: 0000781398, REGON: 383076414, NIP: 1182192536, share capital PLN 9,950.00, e-mail: The Service Provider may be contacted via the specially designed contact gateways provided on the Service Provider’s website, including but not limited to https://bibliaaudio.pl/kontakt (communication in this manner may be recorded by the Service Provider on a durable medium) and e-mail at: kontakt@bibliaaudio.pl;
  1. Law on Consumer Rights – Law of May 30, 2014 on consumer rights;
  1. Law on Copyright and Related Rights – Law of February 4, 1994 on copyright and related rights;
  1. Electronic Service Provision Act – the Act of July 18, 2002 on the provision of electronic services;
  1. Law on Combating Unfair Competition – the law of April 16, 1993 on combating unfair competition;
  1. Works – electronic files constituting a digital recording of an excerpt from Bibliaaudio made available by the Service Provider through the Application, as may be the subject of the Rights Acquisition: (i) Collections or (ii) Entirety. Whenever Works are referred to in these Terms and Conditions, they shall be understood to mean both Collections and Entirety, unless a specific provision indicates otherwise.
  1. User – a natural person with full or limited legal capacity, a legal person or an organizational unit without legal personality, but with legal capacity, using the Application.
 2. GENERAL PROVISIONS.
  1. These Regulations set forth the rights and obligations of the Service Provider and the User with respect to the use of the Application, in particular the principles of providing Services electronically, the scope of the license granted to the User by the Service Provider as a result of the Acquisition of Rights and Subscriptions, the rights of the User to terminate the Agreement, as well as the rules for filing and processing complaints.
  1. In order to start using the Services, the User must read and accept the Terms and Conditions provided to him/her free of charge when the Application is first launched and before Registration.
  1. Registration and use of the Application are free of charge, while Acquisition of Rights to Works and Subscription involve, except as provided in these Regulations, the obligation to pay a price in accordance with the following provisions of the Regulations. However, due to the need to initiate an Internet connection in order for the User to use the Service, the operator providing the User with an Internet connection may charge a data transmission fee in accordance with that operator’s price list. The Service Provider shall not bear the costs of Internet access associated with the User’s use of the Application.
  1. The User’s use of the Application is entirely voluntary. The User may, at any time, resign from further cooperation by following the procedure specified in the Regulations and request the removal of his/her data from the dataset administered by the Service Provider, subject to the provisions of Section 11 of the Regulations.
  1. The Service Provider reserves the right to develop the Application and offer changes to the Services.
  1. The user is obliged to comply with the provisions of the Regulations.
  1. It is forbidden for the User to use the Application for purposes other than those permitted by these Regulations, in particular for purposes that may serve to infringe the author’s economic rights to Works, as well as to commit acts of unfair competition within the meaning of the Act on Combating Unfair Competition.
  1. It is forbidden for the User to use the Electronic Services in a manner contrary to the law or good morals.
  1. It is prohibited for the User to provide false, incomplete or Unauthorized Data.
  1. To use the Application it is necessary:
   1. Meeting the minimum technical conditions, i.e. having the Application installed on a phone with Android operating system version 4.4+ or iOS version 9+ and access to the Internet,
   1. having an active electronic mail (e-mail) account.
  1. The Service Provider shall use its best efforts to ensure proper and uninterrupted operation of the Application and provision of the Service during the term of the Agreement. Necessary and periodic technical interruptions during which required changes are made to the Application, or aimed at upgrading or maintaining the Application, will be carried out as far as possible at night, with the guarantee of the least possible inconvenience to Users. Suspension of the provision of Services due to the occurrence of a periodic technical interruption, in particular, but not exclusively, occurring for the reasons referred to above, shall not be considered a failure to perform or improper performance of the Agreement by the Service Provider.
  1. The Service Provider shall not be responsible for disruptions, including but not limited to interruptions in the functioning of the Application due to force majeure, non-fault technical malfunctions, actions of third parties, as well as incompatibility of the Application with the User’s hardware.
  1. You shall refrain from any actions that could affect the proper functioning of the Application, including but not limited to refraining from tampering with the contents of the Application and its technical elements.
 3. SUBJECT OF THE SERVICES PROVIDED
  1. The subject of the Services using the Application is:
   1. Allowing Users to acquire rights to Works for the purpose of listening to them, as well as downloading the Works allowing the Work to be played in the Application in offline mode (without access to the Internet),
   1. Enable Subscription Users to listen to Works, especially Collections, during the Subscription Period,
   1. Providing Users with selected Collections free of charge during promotional periods.
  1. By installing the Application, an agreement for the provision of electronic services is concluded between the User and the Service Provider. This agreement is concluded for an indefinite period of time.
  1. The User and the Service Provider have the right to terminate this Agreement at any time without notice. Termination of the Agreement may be effected by means of a statement made in electronic form (e-mail) or in writing, or by the procedure specified in the Application, in particular through the “Delete Account” tab or similar. Delivery of an electronic message shall be deemed effective at the moment of transmission of the relevant electronic record to the User’s e-mail address provided by the User at the time of registration or to the Service Provider’s e-mail address. Delivery of a letter is considered effective under general rules. The use of the procedure specified in the Application is effective upon its completion. The Service Provider shall remove the User’s Profile from the Application no later than 7 working days after the termination of the Agreement. Termination of the Agreement shall not give rise to an obligation to refund the price paid by the User for the Acquisition of Rights to the Works.
  1. In case of violations of the Terms and Conditions, the Service Provider is entitled to block the User’s access to his/her Profile or to remove the Profile from the Application regardless of whether the Agreement has been terminated or is still in force.
  1. The Service Provider performs the Services referred to in Section 3.1 above by providing the following functionalities within the Application:
   1. For all users of the Application:
    1. Browse and select Works or Collections,
    1. notifications regarding the Works, the Collection and the Application and its Terms and Conditions,
    1. Information about the Bibliaaudio project, its partners and the Terms and Conditions of the Application,
    1. Application login,
   1. Profile registration.
   1. For registered and logged-in users of the Application:
    1. Placing orders, i.e. acquiring rights to Works and subscribing to Collections,
    1. Free provision of selected Works or Collections within the scope of the promotion,
    1. Downloading Songs for offline listening in the Application,
    1. Use of Codes for Acquisition of rights to Works or promotional rights,
    1. use of the module “LIBRARY” – allowing the User to mark the Work with a bookmark or as a favorite, which allows the User to reach the Work more quickly at any time, and also allowing the downloading of the Work allowing the Work to be played offline (without Internet connection),
    1. use of the Profile that allows you to log out, delete downloaded Works from the Application, enable or disable the option to renew Subscriptions;
    1. Use of the Player and its functionality for listening to Songs and Collections.
  1. The prices for the Acquisition of Rights to Works, Collections and subscriptions are set by the Service Provider and may be subject to change, including their temporary abolition for the period of promotion. The data and information contained in the Application, especially product descriptions and prices, are offers within the meaning of the Civil Code. The User accepts the offer by placing an Order in the manner specified in the further provisions of the Regulations. By the time the Order is placed, the offer – in particular the price – may change. In addition, the Service Provider reserves the right to adjust the price individually on the basis of automated decision-making in case the Service Provider uses such solution. The Service Provider also reserves the right to set special prices, not only promotional prices. As far as possible, prices covered by a particular business project (special prices) should be included in a separate tab.
  1. The User can use the Collections marked by the Service Provider without registration and without logging in.
 4. REGISTRATION, LOGIN AND USER PROFILE
  1. Registration is voluntary and free of charge. In the course of Registration, the User may consent to receive PUSH Notifications and marketing consents, but such consent is voluntary and is not a condition for registration or use of the Application.
  1. In order to complete the Registration, you must:
   1. Fill out the registration form by providing your e-mail address (which will be your Login), other necessary personal information, and assigning your Account a password for access,
   1. or log in via a Facebook account or Google account, and in both of the above cases: read and accept the Terms and Conditions of the Application and agree to the processing of his/her personal data. The User is obliged to provide true data.
  1. After registering in the Application, subsequent logins are made using the data provided in the registration form, in particular using the login and access password, or through the Facebook or Google account that was used for registration.
  1. The individual features of the Profile are Login and password. The User is responsible for keeping them confidential. If the User loses them, the Service Provider shall not be held liable for the consequences of this event. If the User loses his/her password or needs to change it, he/she should contact the Service Provider at kontakt@bibliaaudio.pl or follow the steps specified in the application necessary to recover or change these data.
 5. ARTICLES
  1. Subject to the cases provided for in Section 6 of the Promotion, the Application allows the User to acquire the rights to the Works to the extent specified in Section 8.3 of the Regulations by paying the price specified by the Service Provider.
  1. The presentation of each Work consists of the name, the symbol denoting the Work, the number of Books of the Old or New Testament available in the Work, the duration of the Work.
  1. Acquisition of rights to a Work comprising part of another Work included in the Collection or another Work acquired earlier does not entitle the User to demand a reduction in the price of the Work, a refund of the price of the Work acquired earlier or later, or to withdraw from or terminate the Agreement.
 6. PROMOTIONS
  1. The Service Provider may introduce promotions for Subscriptions for selected Works or Collections to the extent freely determined by it. During the promotional period, the Service Provider may reduce the price or exempt Users periodically or permanently from the obligation to pay the price for the Acquisition of Rights to selected Works, Subscriptions or Collections in accordance with the terms of the promotion. The terms and conditions of the promotion are set forth in the Terms and Conditions of the Promotion, of which the Service Provider informs Users on its website or by means of a newsletter, PUSH notification or in the Application. The terms and conditions of the Promotion specify, in particular, the duration of the Promotion and its subject matter.
  1. The introduction of a promotion does not create an obligation to refund to the User the price of the Rights Acquisition or the price of the Subscription previously paid (i.e., before the promotional period) by the User for the Work or Collection covered by the promotion or for the Subscription.
  1. The Works or Subscriptions or Collections covered by the Promotion shall be made available within the scope of the license specified in the Promotion Terms and Conditions (the “promotional license”), upon entry into the Promotion.
  1. Joining the Promotion is done by accepting the terms and conditions of the Promotion, which may require the fulfillment of certain requirements prior to joining the Promotion (e.g., newsletter sign-up) or the submission of statements by the User with the content specified in the Promotion Terms and Conditions.
  1. After the expiration of the promotional period, the User loses access to the Works or Subscriptions or Collections made available free of charge, and further use of the Works or Subscriptions is subject to the general rules set forth in these Regulations.
  1. Meeting the conditions and joining the promotion is voluntary but necessary for participation in the promotion. Each User, despite not joining the promotion, shall have the opportunity to make full use of the functionalities of the Application, including those covered by the promotion, to the extent governed by the Application Rules and applicable prices.
 7. RULES FOR PLACING AND PROCESSING ORDERS
  1. By means of the Application, the User places orders and performs the Acquisition of Rights to Works, Subscriptions or Collections to the extent specified in Section 8 of the Regulations. Acquisition of rights takes place on the basis of an agreement concluded at a distance, by electronic means. The acquirer of the right (license) is the User, and the licensor is the Service Provider.
  1. If the User is a consumer, he/she has all the rights provided by the relevant legislation, in particular the Civil Code and the Consumer Rights Act.
  1. Prices in the Application are in Polish zloty and include VAT. Prices in markets other than Polish may be expressed in other currencies, in particular in USD or EUR.
  1. The User may place orders on the Application 7 days a week, 24 hours a day (subject to the availability of the Application – see paragraphs 2.10 – 2.12 of the Regulations).
  1. To place an order, please:
   1. Log in to the Application,
   1. make a selection of the Subscription, Work or Collection being purchased,
   1. select the form of payment,
   1. Click the “Order and pay” button.
  1. Acquisition of the right to a Subscription, Work, Collection results in immediate fulfillment of the order and performance by the Service Provider by providing the User with the opportunity to listen through the Player to the Works or Collections specified in a given Subscription or Collection during the Subscription Period.
 8.      THE SCOPE OF THE RIGHTS ACQUIRED BY THE USER OF THE APPLICATION
  1. The rights to the Application, Works, as well as to the Collection belong to the Service Provider and its licensors.
  1. The Service Provider grants to the User a limited, non-exclusive, revocable, royalty-free license to use the Application and, for a fee or free of charge in accordance with the rules set forth in the Terms of Use, the Works therein. This license shall remain valid until the Application is uninstalled or the Agreement is terminated by the User or the Service Provider, in particular by discontinuing the provision of Services. There is no obstacle to re-enter the Agreement or install the Application.
  1. In the event of an Acquisition of a Work or a Subscription or Collection by the User, the Service Provider grants the User, upon such Acquisition, a limited, paid, non-exclusive, perpetual or term and irrevocable license to use the Acquired Works for his/her own non-commercial use within the Application and without the possibility of using the Works outside the Application (the “Work License”).
  1. The Work, Recording may be used by the User only for personal use within the meaning of Article 23 of the Law on Copyright and Related Rights. Any other use of Works and Collections requires the Service Provider’s approvals and permissions. The User accepts and agrees that he/she will use the Works and Collections for his/her own non-commercial use, and in particular:
   1. shall not publish or distribute the Works and Collections in any form,
   1. shall not make the Works and Collections available to others either directly or through any media or electronic means of communication;
   1. shall not publish or distribute any excerpts, modifications, or derivative works that are developments of the Works or the Collection.
  1. Copying or distribution of the Collection or the Work, will constitute a violation of the law and will lead to liability for damages and possibly criminal liability, unless otherwise provided by generally applicable laws.
  1. The author’s economic rights to the Works and Collections and the rights to the Application, despite the acquisition of the rights specified above by the User, are still vested in the Service Provider. The Service Provider remains the only entity entitled in this respect despite the installation of the Application on the User’s device and despite the downloading of the Work (in order to listen to it in the Application in offline mode) by the User.
  1. The name of the Application, its elements, especially the logo, concept, content, graphics are subject to legal protection and are the exclusive property of the Service Provider. It is also prohibited to use the Application, its name and other elements for commercial, advertising, promotional and non-commercial purposes.
 9. METHODS OF PAYMENT
  1. Acquisition of the rights to the Work or Collection and Subscription are carried out through online payment processed through the Distribution Platform operator, which is respectively: on the Android platform – Google Inc. and on the iOS platform – Apple Inc. and through the Stripe platform from any device with Internet access.
  1. In the case of payment on the iOS platform – Apple Inc. will be charged to the iTunes Account after confirmation of the purchase i.e. – Acquisition of Rights to the Work or Subscription or Collection.
  1. Processing of the order takes place immediately after payment.
 10. COMPLAINTS AND LIABILITY
  1. The User may file a complaint regarding, in particular, the functioning of the Application or a defect in the Work or Collection.
  1. Complaints may be submitted in writing to the Service Provider’s address indicated in clause 1.23 of the Terms and Conditions or to the e-mail address kontakt@bibliaaudio.pl or via the contact form available at bibliaudio.pl/contact.
  1. The complaint should include at least:
   1. Data that allows for the identification of the User,
   1. description of the subject of the complaint, i.e. a concise citation of the circumstances justifying the complaint and the related expectations of the User.
  1. If the data or information provided in the complaint needs to be supplemented, the Service Provider, before considering the complaint, will ask the User to supplement it, indicating the necessary scope of supplementation. The complaint may be rejected if the User fails to supplement this data within the time specified by the Service Provider.
  1. The Service Provider is obliged to consider the complaint as soon as possible, if possible within no more than 14 working days from the date of receipt of a properly submitted complaint.
  1. The Service Provider shall inform the User in writing or to the User’s e-mail address about the processing of the complaint.
  1. Subject to the provisions below and within the limits of the mandatory provisions of law, the Service Provider shall be responsible for the security of the offered Service and the confidentiality of the data it administers, to the extent and under the terms of these Regulations.
  1. The Service Provider shall not be liable for damages resulting from periodic technical interruptions in the functioning of the Application and the provision of Services, but the Service Provider shall make every effort to minimize the inconvenience to Users resulting from periodic technical interruptions.
  1. The Service Provider shall be liable for the lack of compliance with the Agreement of the content posted in the Application, which existed at the time of its delivery and became apparent within two years from that time. The lack of compliance of the Application with the Agreement that became apparent before one year from the time of delivery of the content is presumed to have existed at the time of delivery.
  1. The presumptions referred to in Section 10.9. do not apply if:
   1. The User’s digital environment is not compatible with the technical requirements specified by these Regulations for the use of the Application.
  1. If the Application is not in compliance with the Agreement, the User may demand to bring them into compliance with the Agreement. The Service Provider may refuse to bring the content of the Application into compliance with the Agreement if bringing the content into compliance is impossible or would require excessive costs for the Service Provider.
  1. The Service Provider shall bring the content of the Application into conformity with the Agreement within a reasonable time from the moment it is informed by the User of the non-conformity with the Agreement, and without undue inconvenience to the consumer, taking into account their nature and the purpose for which they are used. The cost of bringing the content of the Application into conformity with the Agreement shall be borne by the Service Provider.
  1. If the content of the Application is not in conformity with the Agreement, you may submit a statement of price reduction or withdrawal from the Agreement if bringing the content of the Application into conformity is impossible or requires excessive costs incurred by the Service Provider, or if the Service Provider has not brought the content of the Application into conformity with the Agreement or the lack of conformity of the content of the Application continues, even though the Service Provider has attempted to bring the content of the Application into conformity with the Agreement, or the lack of conformity of the content of the Application with the Agreement is so significant that it justifies a reduction of the price or cancellation of the Agreement without first requesting the Service Provider to bring the content of the Application into conformity with the Agreement, or it appears from the Service Provider’s statement or circumstances that the Service Provider will not bring the content of the Application into conformity with the Agreement within a reasonable time or without undue inconvenience to the User.
  1. The User may not withdraw from the Agreement if the lack of compliance of the Application content with the Agreement is insignificant. The burden of proof that the lack of compliance is insignificant shall be on the Service Provider.
  1. The Service Provider may make changes to the content of the Application that are necessary to make it compliant with the Agreement. The User shall be informed of the change made.
  1. Consumers have the right to settle complaints or disputes out of court, more information on the OCCP website.
 11. PERSONAL DATA – PRIVACY POLICY
  1. In order to conclude and implement the Agreement with the Service Provider, it is necessary for the User to provide data in the form of: email address and password.
  1. Provision of personal data is voluntary.
  1. Personal data provided to the Service Provider by the User is subject to legal protection under the terms of the RODO and relevant national laws.
  1. The administrator of personal data obtained in connection with the conclusion of the Agreement with the User, the execution of orders and the provision of Services is the Service Provider.
  1. Users’ personal data is processed to the extent necessary to establish, shape the content, change or terminate the legal relationship between the User and the Service Provider. Provision of this data is necessary due to the nature of the service provided and the manner of its settlement – including for the purpose of registration and creation of the Profile and conclusion of the Agreement, settlement of the acquisition through the Application of the Rights to Works of the subscription of the Collection and determination of the conditions and periods (terms) of use of the functionality of the Application (in particular the Collection), (basis of Article 6(1)(b) RODO – personal data necessary for the performance of the agreement).
  1. Users’ personal data are processed to the extent necessary for accounting and tax purposes and for possible audits (the basis of Article 6(1)(c) of the DPA – personal data necessary to fulfill legal obligations).
  1. Users’ personal data may be processed for purposes arising from the legitimate interests pursued by the Service Provider, and in particular for the purposes of direct marketing of the Service Provider’s own services; organizing contests, promotions and other events by the Service Provider; monitoring the services provided and improving their quality; ensuring the security of the services provided by the Service Provider; investigating possible claims by the Service Provider or defending against claims (the basis of Article 6(1)(f) of the RODO – personal data necessary for purposes arising from the legitimate interests pursued by the administrator).
  1. The Service Provider may also process the User’s personal data with the User’s consent expressed in a separate statement for the purposes specified in the content of the consent (the basis of Article 6(1)(a) RODO – consent). From the moment the User has given his/her consent, his/her personal data for the purpose specified therein shall be processed solely on the basis of the consent until the processing on that basis is discontinued for any reason, primarily the withdrawal of the consent.
  1. The Service Provider processing the data undertakes to exercise special care to protect the interests of the Users to whom the data relate, and in particular shall ensure that the data are:
   1. processed in accordance with the law,
   1. collected for designated legitimate purposes and not subjected to further processing incompatible with those purposes, subject to exceptions provided by law, substantively correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed,
   1. stored in a form that allows identification of the Users to whom they relate, to the extent necessary for the performance of the Agreement and for no longer than necessary to achieve the purpose of processing.
  1. The Organizer may also process the following data characterizing your use of the Services (exploitation data):
   1. User identification markings assigned on the basis of the data referred to in Section 12.3,
   1. designations identifying the telecommunications network termination or data communications system used by the User,
   1. information about the start, end and scope of each use of the Services,
   1. Information about the User’s use of the Services.
  1. Your personal information may be shared:
   1. members of the Service Provider’s staff, regardless of the basis of employment,
   1. companies that support the Service Provider in the provision of its Services, including, most notably, the entity providing Application development services to the Service Provider, as well as entities providing consulting, accounting, tax, legal, IT, document archiving and destruction, marketing, parcel delivery and mailing services,
   1. to public authorities authorized to access the data under applicable law.
  1. The Service Provider shall ensure that Users whose personal data it processes exercise their rights under the RODO, including:
   1. You have the right to access the content of your personal data and to receive a copy of it, the right to correct it (supplement, update, rectify), as well as the right to control the processing of your personal data under the principles described in the RODO, in particular to obtain information about the purpose, scope and manner of data processing, and the right to erasure, restriction of processing, the right to data portability,
   1. The user has the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection if he/she considers that the processing of his/her personal data violates data protection regulations,
   1. The User has the right to object to the processing of his/her personal data for direct marketing purposes, to the extent that the processing is related to direct marketing; if he/she exercises this right, the Service Provider will stop processing the data for this purpose,
   1. The User has the right to object to the processing of his/her personal data when the processing is necessary for other purposes arising from legitimate interests pursued by the Service Provider or a third party. If such an objection is raised, the Service Provider will stop processing the User’s data for the aforementioned purposes, unless the Service Provider can demonstrate that there are valid legitimate grounds overriding the User’s interests, rights and freedoms with respect to the data, or the User’s data is necessary for the possible establishment, investigation or defense of claims
   1. Whenever the Service Provider processes personal data on the basis of consent granted, the User to whom the data relate has the right to withdraw consent at any time; the User will be informed of the method of withdrawal of consent each time it is granted; withdrawal of consent does not affect the legality of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.
  1. In order to exercise the rights listed in Section 11.12, as well as in all other matters relating to the processing of personal data and the exercise of rights related to data processing, the User should contact the Service Provider at: iod@bibliaaudio.pl.
  1. The Service Provider shall apply technical and organizational measures to ensure the protection of the processed personal data appropriate to the risks and categories of data protected, and in particular shall protect the data from being disclosed to unauthorized persons, from being taken by an unauthorized person, from being processed in violation of the law, and from being altered, lost, damaged or destroyed.
  1. At the request of the User and in the event of termination of the Agreement, the Service Provider shall delete the User’s personal data, with the exception of data necessary to document the completion of the Services and to determine the User’s possible liability for non-performance or improper performance of the Services, violation of the Regulations or applicable law or tort. In this case, the necessary data will be kept for the period required by law, and with regard to data kept for the purpose of possible establishment, investigation or defense against claims – for the period resulting from the duration of the general limitation periods for claims calculated from the date of the last Rights Acquisition or Subscription, with this period being extended by one additional year for claims filed at the end of the limitation period and problems of delivery.
  1. The Application automatically collects information on the statistics of the Application’s use, including shopping preferences, User behavior, allowing to make shopping suggestions to the User, analyzing the traffic of people using the Application.
  1. In addition, information contained in cookies is collected (The content of cookies does not allow to identify the User. Cookies are not used to collect data identifying a specific person), placed on the Application User’s terminal device for the duration of the Application’s operation and later – until they are deleted – in order to correct use of the Application, in particular to authenticate the User, to correctly configure selected features of the Application, to recognize the User’s device, to remember and personalize the interface of the User’s Application.
   1. the ability to log in and maintain a session after logging in User in the Application,
   1. Creating anonymous statistics excluding the possibility of identifying the User;
   1. suggesting to the User other Works to listen to.
  1. The information contained in the system logs of the servers (e.g. IP address) is used by the Service Provider for technical purposes related to the administration of the servers. Besides, IP addresses are used to collect general, anonymous, statistical demographic information.
  1. The Service Provider does not transfer Users’ personal data outside the European Economic Area.
  1. After cancellation of the Agreement, the Service Provider may not use content other than personal data provided or created by the User during the use of the Application, except for content that:
   1. Are only useful in connection with the Application;
   1. relate only to the User’s activity while using the Application,
   1. have been linked by the Service Provider with other data and cannot be disconnected without undue difficulty,
   1. have been produced by you together with other users, who can still use them.
  1. The Service Provider shall make available to the User, at the User’s request and at its expense, within a reasonable time and in a commonly used machine-readable format, the content produced or provided by the User during the use of the Application, other than personal data, except for the content referred to in clauses 11.19.1.-11.19.3.
  1. The Service Provider is not entitled to demand payment for the time during which the Application was not in compliance with the Agreement, even if the User actually used it before withdrawing from the Agreement.
  1. The Service Provider is obliged to refund the price only in the part corresponding to the content of the Application that does not comply with the contract, the obligation to provide which has fallen off due to withdrawal from the contract. The price so determined must be returned within 14 days from the date of receipt of the statement of withdrawal from the contract or price reduction. The price shall be returned in the manner in which the User has made payment, unless the User has agreed to another manner that does not entail any costs for him.
  1. A model statement of withdrawal from the Agreement can be found under the terms and conditions.
 12. FINAL PROVISIONS
  1. The Service Provider is entitled to change the provisions of the Regulations without having to justify it.
  1. The Service Provider will inform the Users about the changes made to the Terms and Conditions electronically through e-mail correspondence or through notifications in the Application, as well as through publication of the unified text of the Terms and Conditions in the Application. Use of the Application after the new Regulations become effective is subject to reading and accepting them when the User logs into his/her Profile. Failure to accept the changes to the Regulations prevents logging into the Application and using its functionality.
  1. If the User does not accept the changes to the Terms and Conditions, the User has the right to terminate the Agreement. In the case of use of a paid Subscription, the User is entitled to claim a refund of the price paid for the unused Subscription Period. In the case of Acquisition of Rights to Works or Collections, the User is not entitled to any claims in the event of termination of use of the Subscription.
  1. The amendment to the Terms and Conditions becomes effective on the date indicated in the e-mail correspondence or notification
  1. The provisions of Polish law, especially the Civil Code, RODO, the Law on Copyright and Related Rights, the Law on Provision of Services by Electronic Means and the Law on Consumer Rights of May 30, 2014 shall apply to matters not regulated in the Terms and Conditions.
  1. All content, especially product descriptions, provided in the Application is used for identification purposes and may be protected under the provisions of the Law on Copyright and Related Rights.
  1. These Regulations and all legal relations arising from the provision of Services to the User are governed by Polish law.

Condiciones de la aplicación Biblia Audio superproduction

número 1/2023 de 20 de febrero de 2023

El consumidor tiene derecho a guardar estas condiciones en un soporte duradero.

 • GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Los términos utilizados en el presente Reglamento tendrán el siguiente significado:

 • Aplicación – una herramienta informática puesta a disposición por el Proveedor de Servicios a través de Plataformas de Distribución, descargada e instalada en dispositivos con el sistema adecuado que soporta la Aplicación, que permite a los Usuarios utilizar las Obras y ofrece las funcionalidades descritas en el Reglamento. La Aplicación es un servicio digital en el sentido de la Ley de Derechos del Consumidor;
  • Bibliaaudio – una adaptación verbal y musical, realizada artísticamente, en particular por actores y músicos, del texto de la Biblia del Milenio, creada en el marco del proyecto de Superproducción Bibliaaudio llevado a cabo por el Proveedor de Servicios, puesta a disposición del Usuario en forma de Obras a través de la Aplicación en los términos de las presentes Condiciones Generales y del Reglamento de la Promoción;
  • El conjunto – una colección de Obras;
  • Datos prohibidos: contenido prohibido por la legislación polaca e internacional aplicable, en particular contenido pornográfico, contenido asociado con la promoción de la violencia y el odio, contenido drástico, así como contenido comúnmente considerado ofensivo, moralmente reprobable, socialmente inapropiado, que ofende los sentimientos religiosos, que viola los derechos de autor o los derechos de terceros, cuya provisión en el Sitio web no está permitida;
  • Código Civil – Ley de 23 de abril de 1964. – Código Civil;
  • Código: código promocional que permite una reducción del precio de la Adquisición de Derechos o el acceso gratuito a las Obras;
  • Colecciones: colecciones de Obras, incluidos contenidos adicionales ajenos a la Superproducción Bibliaaudio puestos a disposición del Usuario en forma de Obras a través de la Aplicación según los principios establecidos en las presentes Condiciones y en el Reglamento de la Promoción;
  • Consumidor: un Usuario que es una persona física que utiliza la Aplicación para fines no directamente relacionados con su actividad comercial o profesional, así como una persona que es un empresario dentro de los límites previstos por la legislación generalmente aplicable;
  • Login – el identificador único e irrepetible del Usuario en la Aplicación, siendo la dirección de correo electrónico utilizada por el Usuario o el identificador de la red social;
  • Adquisición de derechos – adquisición de una licencia de Obras, cuyo alcance y condiciones se especifican en la cláusula 8.3 de las Condiciones Generales;
  • Periodo de suscripción: el periodo de tiempo especificado en las Condiciones Generales por el que el Usuario obtiene una licencia para utilizar las Obras,
  • Plataformas de distribución: plataformas de distribución digital que permiten a los Usuarios descargar gratuitamente la Aplicación en un dispositivo digital móvil, en particular Apple App Store, Google Play;
  • Reproductor – un módulo de la Aplicación que permite la escucha inmediata de las Canciones tras la compra o Suscripción;
  • Cookies (“cookies”): archivos de texto almacenados por su navegador en su ordenador o dispositivo móvil con el fin de almacenar información para identificarle o recordar el historial de sus acciones en la Aplicación;
  • Notificaciones PUSH: mensajes breves relacionados con la funcionalidad de la Aplicación o que contienen información de marketing (incluida información comercial) sobre las ofertas y promociones del Proveedor comunicadas al Usuario por la Aplicación mediante su visualización en la pantalla del dispositivo en el que está instalada la Aplicación o a través de un navegador web;
  • Perfil – un módulo de la Aplicación, disponible para el Usuario después de iniciar sesión (introduciendo el Login y la contraseña), a través del cual el Usuario realiza las operaciones descritas en las Reglas en la Aplicación;
  • Reglamento – este documento, que constituye un reglamento en el sentido del artículo 8 de la Ley de 18 de julio de 2002 sobre la prestación de servicios por medios electrónicos, establece los principios para la prestación de servicios por parte del Proveedor de Servicios a los Usuarios;
  • Registro: creación de un Perfil en la Aplicación o el Servicio proporcionando: una dirección de correo electrónico, otros datos personales y estableciendo una contraseña y aceptando los Términos y Condiciones;
  • RODO – Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27.04.2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE;
  • Suscripción: suscripción al mecanismo de Suscripción en la Aplicación y adquisición, como resultado de esta acción, durante el Periodo de Suscripción, de una licencia para las Obras,
  • Contrato – contrato de prestación de servicios electrónicos celebrado entre el Usuario y el Proveedor de Servicios mediante la instalación de la Aplicación por parte del Usuario en su dispositivo con el fin de utilizar los Servicios. Una vez celebrado el Contrato, el Proveedor de Servicios envía una confirmación de la celebración del Contrato a la dirección de correo electrónico indicada por el Usuario.
  • Servicios – servicios prestados a los Usuarios por el Proveedor de Servicios por medios electrónicos en el sentido de la Ley de Prestación de Servicios por Medios Electrónicos utilizando la Aplicación, consistentes en particular en la puesta a disposición de las Obras de conformidad con las siguientes disposiciones;
  • Proveedor de servicios OSORNO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ con domicilio social en Varsovia (02-927), ul. Zdrojowa 109, tribunal de registro: Tribunal de Distrito de la Capital de Varsovia en Varsovia, 13ª División Comercial del Registro Nacional de Tribunales, KRS: 0000781398, REGON: 383076414, NIP: 1182192536, capital social 9.950,00 PLN, correo electrónico: Puede ponerse en contacto con el Proveedor de Servicios a través de las pasarelas de contacto dedicadas en el sitio web del Proveedor de Servicios, por ejemplo https://bibliaaudio.pl/kontakt (la comunicación por esta vía puede ser registrada por el Proveedor de Servicios en un soporte permanente) y por correo electrónico en: kontakt@bibliaaudio.pl;
  • Ley de Derechos de los Consumidores – Ley de 30 de mayo de 2014 sobre derechos de los consumidores;
  • Ley de derechos de autor y derechos afines – Ley de 4 de febrero de 1994 sobre derechos de autor y derechos afines;
  • Ley de prestación de servicios por vía electrónica – Ley de 18 de julio de 2002 sobre la prestación de servicios por vía electrónica;
  • Ley de lucha contra la competencia desleal – Ley de 16 de abril de 1993 relativa a la lucha contra la competencia desleal;
  • Obras: archivos electrónicos que constituyen una grabación digital de un extracto de la Bibliaaudio puesto a disposición por el Proveedor de Servicios a través de la Aplicación, que puede ser objeto de una Adquisición de Derechos: (i) Cobros o (ii) Totalidad. Siempre que las presentes Condiciones Generales se refieran a Obras, se entenderá que se trata tanto de Colecciones como de Obras completas, salvo que una disposición específica indique lo contrario.
  • Usuario: persona física con capacidad jurídica plena o limitada, persona jurídica o unidad organizativa sin personalidad jurídica pero con capacidad jurídica, que utiliza la Aplicación.
 • DISPOSICIONES GENERALES.
  • Las presentes Condiciones Generales establecen los derechos y obligaciones del Proveedor de Servicios y del Usuario con respecto al uso de la Aplicación, en particular las normas para la prestación de Servicios por medios electrónicos, el alcance de la licencia concedida por el Proveedor de Servicios al Usuario como resultado de la Adquisición de Derechos y la Suscripción, los derechos del Usuario a rescindir el Contrato, así como las normas para la presentación y tramitación de reclamaciones.
  • Para empezar a utilizar los Servicios, el Usuario debe leer y aceptar los Términos y Condiciones puestos a su disposición gratuitamente al iniciar la Aplicación por primera vez y antes del Registro.
  • El registro y el uso de la Aplicación son gratuitos, mientras que la Adquisición de Derechos sobre las Obras y la Suscripción están asociadas, salvo lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales, a la obligación de pagar un precio de conformidad con las siguientes disposiciones de las Condiciones Generales. No obstante, debido a la necesidad de iniciar una conexión a Internet para que el Usuario pueda utilizar el Servicio, el operador que proporciona al Usuario una conexión a Internet puede cobrar una tarifa de transmisión de datos de acuerdo con la lista de precios de dicho operador. El Proveedor de Servicios no asumirá los costes de acceso a Internet relacionados con el uso de la Aplicación por parte del Usuario.
  • El uso de la Aplicación por parte del Usuario es totalmente voluntario. El Usuario puede, en cualquier momento, renunciar a seguir cooperando siguiendo el procedimiento especificado en el Reglamento y solicitar la eliminación de sus datos del conjunto de datos administrados por el Proveedor de Servicios, sujeto a las disposiciones de la cláusula 11 del Reglamento.
  • El Proveedor de Servicios se reserva el derecho a desarrollar la Aplicación y a ofrecer cambios en los Servicios.
  • El usuario está obligado a cumplir las disposiciones de los Términos y Condiciones.
  • Está prohibido que el Usuario utilice la Aplicación para fines distintos de los permitidos por las presentes Condiciones Generales, en particular para fines que puedan servir para infringir los derechos de autor de las Obras, así como para cometer actos de competencia desleal en el sentido de la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal.
  • Se prohíbe al Usuario utilizar los Servicios Electrónicos de forma contraria a la ley o a las buenas costumbres.
  • Queda prohibido que el Usuario facilite Datos falsos, incompletos o No Permitidos.
  • Para utilizar la Aplicación es necesario:
   • cumplir los requisitos técnicos mínimos, es decir, tener la Aplicación instalada en un teléfono con sistema operativo Android versión 4.4+ o iOS versión 9+ y acceso a Internet,
   • tener una cuenta de correo electrónico activa.
  • El Proveedor hará todo lo posible para garantizar el funcionamiento correcto e ininterrumpido de la Aplicación y la prestación del Servicio durante la vigencia del Contrato. Las interrupciones técnicas necesarias y periódicas durante las cuales se requieran cambios en la Aplicación, o con el fin de actualizar o mantener la Aplicación, se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, durante la noche, garantizando las menores molestias posibles a los Usuarios. La suspensión de la prestación de los Servicios debido a la ocurrencia de una interrupción técnica periódica, en particular, pero no exclusivamente, que ocurra por las razones mencionadas anteriormente, no se considerará como incumplimiento o ejecución incorrecta del Contrato por parte del Proveedor de Servicios.
  • El Proveedor no será responsable de las interrupciones, incluida la interrupción de la Aplicación por causas de fuerza mayor, fallos técnicos no imputables al Proveedor, acciones de terceros o incompatibilidad de la Aplicación con el equipo del Usuario.
  • El Usuario se abstendrá de realizar cualquier acción que pueda afectar al correcto funcionamiento de la Aplicación, incluyendo, pero no limitado a, abstenerse de interferir en los contenidos de la Aplicación y sus elementos técnicos.
 • OBJETO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
  • El objeto de los Servicios mediante la Aplicación es:
   • permitir a los Usuarios adquirir los derechos de las Obras para escucharlas, así como descargar las Obras para poder reproducirlas en la Aplicación sin conexión (sin acceso a Internet),
   • permitir a los Usuarios Suscritos escuchar Obras, en particular Colecciones, durante el Periodo de Suscripción,
   • poner gratuitamente a disposición de los Usuarios determinadas Colecciones durante periodos promocionales.
  • Al instalar la Aplicación, se celebra un contrato de prestación de servicios electrónicos entre el Usuario y el Proveedor de Servicios. Este acuerdo se celebra por tiempo indefinido.
  • El Usuario y el Proveedor de Servicios tienen derecho a rescindir el presente Acuerdo en cualquier momento y sin previo aviso. El Acuerdo podrá rescindirse mediante una declaración realizada por vía electrónica (correo electrónico) o por escrito, o mediante el procedimiento establecido en la Aplicación, en particular a través de la pestaña “Eliminar cuenta” o similar. La entrega de un mensaje electrónico se considerará efectiva en el momento de la transmisión del correspondiente informe electrónico a la dirección de correo electrónico del Usuario facilitada por éste al registrarse o a la dirección de correo electrónico del Proveedor de Servicios. La entrega de una carta se considera efectiva en virtud de las normas generales. El uso del procedimiento especificado en la Solicitud es efectivo desde el momento de su finalización. El Proveedor de Servicios eliminará el Perfil de Usuario de la Aplicación a más tardar 7 días laborables después de la rescisión del Contrato. La rescisión del Acuerdo no dará lugar a la obligación de reembolsar el precio pagado por el Usuario por la Adquisición de Derechos sobre las Obras.
  • En caso de violación de los Términos y Condiciones, el Proveedor de Servicios tendrá derecho a bloquear el acceso del Usuario a su Perfil o a eliminar el Perfil de la Aplicación, independientemente de si el Acuerdo ha finalizado o sigue vigente.
  • El Proveedor de Servicios presta los Servicios mencionados en la cláusula 3.1 proporcionando las siguientes funcionalidades dentro de la Aplicación:
   • para todos los usuarios de la Aplicación:
    • búsqueda y selección de obras o colecciones,
    • notificaciones relativas a las Obras, la Colección y la Solicitud y sus Condiciones,
    • información sobre el proyecto Bibliaaudio, sus socios y las condiciones de la solicitud,
    • iniciar sesión en la Aplicación,
   • Registro del perfil.
   • para usuarios registrados y conectados a la Aplicación:
    • realizar pedidos, es decir, adquirir derechos sobre Obras y suscribirse a Colecciones,
    • poner a disposición gratuitamente Obras o Colecciones seleccionadas en el marco de la promoción,
    • descargar Canciones para escucharlas en la Aplicación sin conexión,
    • Uso de los Códigos para adquirir derechos sobre Obras o derechos promocionales,
    • utilización del módulo “BIBLIOTECA”. – permitir al Usuario marcar la Obra con un marcador o como favorita, lo que permite un acceso más rápido a la Obra para el Usuario en cualquier momento, y también permitir la descarga de la Obra para reproducir la Obra fuera de línea (sin conexión a Internet),
    • uso de un Perfil que le permita desconectarse, eliminar Obras descargadas de la Aplicación, activar o desactivar la opción de renovar su Suscripción;
    • Uso del Reproductor y su funcionalidad para escuchar Canciones y Colecciones.
  • Los precios para la Adquisición de Derechos de Obras, Colecciones y suscripciones son determinados por el Proveedor de Servicios y pueden estar sujetos a cambios, incluida su supresión temporal durante el periodo de promoción. Los datos y la información contenidos en la Solicitud, en particular las descripciones de los Productos y sus precios, son ofertas en el sentido del Código Civil. El Usuario acepta la oferta realizando un Pedido en la forma especificada en las disposiciones adicionales de las Condiciones Generales. En el momento de realizar el Pedido, la oferta -en particular el precio- puede estar sujeta a cambios. Además, el Proveedor de Servicios se reserva el derecho de ajustar el precio individualmente sobre la base de la toma de decisiones automatizada si el Proveedor de Servicios utiliza una solución de este tipo. El Proveedor de Servicios también se reserva el derecho de fijar precios especiales, no sólo precios promocionales. En la medida de lo posible, los precios correspondientes a un proyecto empresarial concreto (precios especiales) deben incluirse en una ficha aparte.
  • El Usuario puede utilizar las Colecciones marcadas por el Proveedor de Servicios sin registrarse y sin iniciar sesión.
 • REGISTRO, INICIO DE SESIÓN Y PERFIL DE USUARIO
  • La inscripción es voluntaria y gratuita. En el transcurso del registro, el usuario puede dar su consentimiento para recibir notificaciones PUSH y consentimientos de marketing, pero dicho consentimiento es voluntario y no constituye una condición para el registro o el uso de la Aplicación.
  • Para completar el Registro, debe:
   • completar el formulario de registro facilitando su dirección de correo electrónico (que será su Login), otros datos personales necesarios y asignando una contraseña a su Cuenta,
   • o inicie sesión a través de su cuenta de Facebook o Google, y en ambos casos: lea y acepte los Términos y Condiciones de la Aplicación y consienta el tratamiento de sus datos personales. El Usuario está obligado a facilitar datos veraces.
  • Una vez registrado en la Aplicación, los inicios de sesión posteriores tienen lugar utilizando los datos facilitados en el formulario de registro, en particular utilizando el nombre de usuario y la contraseña de acceso, o a través de la cuenta de Facebook o Google que se utilizó para registrarse.
  • Las características individuales del perfil son el inicio de sesión y la contraseña. El Usuario es responsable de mantenerlos en secreto. Si el Usuario los pierde, el Proveedor de Servicios no será responsable de las consecuencias de este hecho. Si el Usuario pierde su contraseña o necesita cambiarla, deberá ponerse en contacto con el Proveedor de Servicios en kontakt@bibliaaudio.pl o seguir los pasos establecidos en la aplicación necesarios para recuperar o cambiar estos datos.
 • UTTERS
  • Con sujeción a los casos previstos en la cláusula 6 de la promoción, la Aplicación permite al Usuario adquirir los derechos sobre las Obras en la medida especificada en la cláusula 8.3 del Reglamento mediante el pago del precio especificado por el Proveedor de Servicios.
  • La presentación de cada Obra consiste en el nombre, el símbolo que denota la Obra, el número de Libros del Antiguo o Nuevo Testamento disponibles en la Obra, la duración de la Obra.
  • La adquisición de la Obra que forme parte de otra Obra de la Colección o de otra Obra adquirida con anterioridad no dará derecho al Usuario a exigir la rebaja del precio de la Obra, la devolución del precio de la Obra adquirida con anterioridad o posterioridad, ni a desistir o resolver el Contrato.
 • PROMOCIONES
  • El Proveedor de Servicios podrá introducir promociones de Suscripciones para Obras o Colecciones seleccionadas en la medida que libremente determine. Durante el periodo promocional, el Proveedor de Servicios podrá reducir el precio o eximir a los Usuarios de forma periódica o permanente de la obligación de pagar el precio por la Compra de Derechos de Obras, Suscripciones o Colecciones seleccionadas de acuerdo con los términos de la promoción. Las condiciones de la promoción se establecen en las Condiciones de la promoción, de las que el Proveedor de servicios informa a los Usuarios en su sitio web o mediante un boletín, una notificación PUSH o en la Aplicación. Las bases de la Promoción especifican en particular la duración de la Promoción y su objeto.
  • La introducción de una promoción no crea la obligación de reembolsar al Usuario el precio de la Adquisición de Derechos o el precio de Suscripción previamente pagado (es decir, antes del periodo promocional) por el Usuario por la Obra o Colección objeto de la promoción o por la Suscripción.
  • La puesta a disposición de las Obras Promocionadas o de las Suscripciones o Colecciones se realizará dentro del ámbito de la licencia establecida en las Bases de la Promoción (“Licencia Promocional”), al participar en la Promoción.
  • La adhesión a la Promoción se realiza mediante la aceptación de las bases de la Promoción, que pueden exigir el cumplimiento de determinados requisitos previos a la adhesión a la Promoción (por ejemplo, la suscripción al boletín de noticias) o la realización por parte del Usuario de declaraciones con el contenido establecido en las Bases de la Promoción.
  • Una vez finalizado el periodo promocional, el Usuario perderá el acceso a las Obras o Suscripciones o Colecciones puestas a su disposición gratuitamente y su uso posterior estará sujeto a las condiciones generales de las presentes Condiciones Generales.
  • Cumplir las condiciones y participar en la promoción es voluntario pero necesario para participar en la promoción. Cada Usuario, a pesar de no adherirse a la promoción, tiene la posibilidad de utilizar plenamente las funcionalidades de la Aplicación, incluidas las cubiertas por la promoción, en la medida regulada por el Reglamento de la Aplicación y los precios aplicables.
 • NORMAS PARA LA REALIZACIÓN Y TRAMITACIÓN DE PEDIDOS
  • Mediante la Aplicación, el Usuario realiza pedidos y lleva a cabo la Adquisición de Derechos sobre Obras, Suscripciones o Colecciones en la medida especificada en la cláusula 8 del Reglamento. La adquisición de derechos tiene lugar sobre la base de un acuerdo celebrado a distancia, por medios electrónicos. El adquirente de derechos (licencia) es el Usuario, y el licenciante es el Proveedor de Servicios.
  • Si el Usuario tiene la condición de consumidor, le asisten todos los derechos previstos en la legislación aplicable, en particular el Código Civil y la Ley de Derechos del Consumidor.
  • Los precios de la Solicitud se indican en zlotys polacos e incluyen el IVA. Los precios en mercados distintos de Polonia pueden expresarse en otras monedas, en particular en USD o EUR.
  • El Usuario puede realizar pedidos en la Aplicación 7 días a la semana, 24 horas al día (sujeto a la disponibilidad de la Aplicación – véanse los apartados 2.10 – 2.12 de los Términos y Condiciones).
  • Para hacer un pedido, por favor:
   • conéctese a la Aplicación,
   • seleccione la Suscripción, Obra o Colección que desea adquirir,
   • seleccione una forma de pago,
   • pulse el botón “Pedir y pagar”.
  • La adquisición del derecho a una Suscripción, una Obra, una Colección da lugar al cumplimiento inmediato del pedido y a la ejecución por parte del Proveedor de Servicios poniendo a disposición del Usuario la posibilidad de escuchar a través del Reproductor las Obras o Colecciones especificadas en una Suscripción o Colección determinada durante el Periodo de Suscripción.
 •      EL ALCANCE DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR EL USUARIO DE LA APLICACIÓN
  • Los derechos sobre la Aplicación, las Obras, así como las Colecciones pertenecen al Proveedor de Servicios y a sus licenciantes.
  • El Proveedor de Servicios concede al Usuario una licencia limitada, no exclusiva, revocable y libre de regalías para utilizar la Aplicación y, a cambio de una tarifa o de forma gratuita de acuerdo con las normas establecidas en las Condiciones de Uso, las Obras incluidas en ella. Esta licencia seguirá siendo válida hasta que el Usuario o el Proveedor de Servicios desinstalen la Aplicación o rescindan el Contrato, en particular interrumpiendo la prestación de los Servicios. No existe ningún impedimento para reinstalar el Acuerdo o instalar la Aplicación.
  • En caso de Adquisición por el Usuario de una Obra o de una Suscripción o Colección, el Proveedor de Servicios concede al Usuario, en el momento de dicha Adquisición, una licencia limitada, de pago, no exclusiva, perpetua o a plazo e irrevocable para utilizar las Obras Adquiridas para su propio uso no comercial dentro de la Aplicación y sin posibilidad de utilizar las Obras fuera de la Aplicación (“Licencia de Obra”).
  • La Obra, Grabación sólo podrá ser utilizada por el Usuario para uso personal en el sentido del artículo 23 de la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos Conexos. Cualquier otro uso de las Obras y Colecciones requiere las aprobaciones y permisos del Proveedor de Servicios. El Usuario acepta y se compromete a utilizar las Obras y Colecciones para su propio uso no comercial y, en particular:
   • no publicará ni distribuirá las Obras y Colecciones de ninguna forma,
   • no pondrá las Obras y Colecciones a disposición de terceros, ya sea directamente o utilizando cualquier medio o soporte electrónico de comunicación;
   • no publicará ni distribuirá extractos, modificaciones o trabajos derivados de las Obras o Colecciones.
  • La copia o difusión de la Colección o de la Obra constituirá una infracción de la ley y dará lugar a responsabilidad por daños y perjuicios y, eventualmente, a responsabilidad penal, salvo que la normativa de aplicación general disponga otra cosa.
  • El Proveedor seguirá siendo el único propietario de los derechos de autor de las Obras y Colecciones, así como de los derechos de la Aplicación, a pesar de la adquisición de los derechos especificados anteriormente por parte del Usuario. El Proveedor seguirá siendo el único autorizado a este respecto a pesar de la instalación de la Aplicación en el dispositivo del Usuario y a pesar de la descarga de la Obra (para escucharla offline en la Aplicación) por parte del Usuario.
  • El nombre de la Aplicación, sus elementos, en particular el logotipo, el concepto, el contenido, los gráficos, están protegidos por la ley y son propiedad exclusiva del Proveedor. También está prohibido utilizar la Aplicación, su nombre y otros elementos con fines comerciales, publicitarios, promocionales o no comerciales.
 • FORMAS DE PAGO
  • La adquisición de los derechos de la Obra o Colección y la Suscripción se realiza mediante pago online a través del operador de la Plataforma de Distribución, que es respectivamente: en la plataforma Android – Google Inc. y en la plataforma iOS – Apple Inc. y a través de la plataforma Stripe desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
  • En el caso de los pagos a través de iOS, Apple Inc. se cargará en su cuenta de iTunes en el momento de la confirmación de la compra, es decir, de la adquisición de los derechos de una obra, suscripción o colección.
  • La tramitación del pedido tiene lugar inmediatamente después del pago.
 • RECLAMACIONES Y RESPONSABILIDAD
  • El Usuario podrá presentar una reclamación relativa, en particular, al funcionamiento de la Aplicación o a un defecto de la Obra o de la Colección.
  • Las quejas pueden ser presentadas por escrito a la dirección del Proveedor de Servicios indicada en el punto 1.23 de los Términos y Condiciones o a la dirección de correo electrónico kontakt@bibliaaudio.pl o a través del formulario de contacto disponible en bibliaudio.pl/contact.
  • La denuncia debe incluir como mínimo:
   • datos que permitan la identificación del Usuario,
   • una descripción del objeto de la reclamación, es decir, una exposición concisa de las circunstancias que la justifican y de las expectativas del Usuario al respecto.
  • Si fuera necesario completar los datos o la información facilitados en la reclamación, el Proveedor de Servicios, antes de estudiar la reclamación, solicitará al Usuario que la complete, indicando el alcance necesario de la complementación. La reclamación podrá ser rechazada si el Usuario no completa estos datos en el plazo especificado por el Proveedor de Servicios.
  • El Proveedor de Servicios está obligado a examinar la reclamación lo antes posible, a ser posible en un plazo máximo de 14 días laborables a partir de la fecha de recepción de una reclamación correctamente presentada.
  • El Proveedor de Servicios informará al Usuario por escrito o a su dirección de correo electrónico sobre la tramitación de la reclamación.
  • Sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y dentro de los límites de las disposiciones legales obligatorias, el Proveedor de Servicios será responsable de la seguridad del Servicio ofrecido y de la confidencialidad de los datos que administre, en la medida y de conformidad con los principios establecidos en las presentes Condiciones Generales.
  • El Proveedor de Servicios no será responsable de los daños resultantes de las interrupciones técnicas periódicas en el funcionamiento de la Aplicación y la prestación de los Servicios, pero el Proveedor de Servicios hará todo lo posible para minimizar las molestias a los Usuarios resultantes de las interrupciones técnicas periódicas.
  • El Proveedor de Servicios será responsable de la falta de conformidad con el Acuerdo del contenido de la Aplicación que existiera en el momento de la entrega y se hiciera evidente en un plazo de dos años a partir de ese momento. Se presumirá que cualquier disconformidad de la Aplicación con el Acuerdo que se haya puesto de manifiesto antes de transcurrido un año desde la entrega del contenido ya existía en el momento de la entrega.
  • Las presunciones mencionadas en el apartado 10.9 no se aplicarán si:
   • El entorno digital del Usuario no es compatible con los requisitos técnicos especificados en las presentes Condiciones Generales para el uso de la Aplicación.
  • Si la Aplicación no es conforme con el Acuerdo, el Usuario podrá exigir su conformidad con el Acuerdo. El Proveedor de Servicios podrá negarse a ajustar el contenido de la Aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo si la adecuación del contenido es imposible o le supone costes excesivos.
  • El Proveedor de Servicios deberá adecuar el contenido de la Aplicación al Contrato en un plazo razonable desde el momento en que sea informado por el Usuario de la falta de conformidad con el Contrato y sin inconvenientes indebidos para el consumidor, teniendo en cuenta su naturaleza y la finalidad para la que se utiliza. Los costes de adecuación del contenido de la Aplicación al Acuerdo correrán a cargo del Proveedor de Servicios.
  • Si el contenido de la Aplicación no es conforme con el Contrato, puede presentar una declaración de reducción de precio o de rescisión del Contrato si es imposible poner en conformidad el contenido de la Aplicación o si el Proveedor de Servicios incurre en costes excesivos para hacerlo, o si el Proveedor de Servicios no ha puesto en conformidad el contenido de la Aplicación o si persiste la falta de conformidad del contenido de la Aplicación, aunque el Proveedor de Servicios haya intentado poner el contenido de la Aplicación en conformidad con el Contrato o la falta de conformidad del contenido de la Aplicación con el Contrato sea tan significativa que justifique una reducción del precio o la rescisión del Contrato sin una solicitud previa al Proveedor de Servicios para que ponga el contenido de la Aplicación en conformidad con el Contrato o resulte evidente de la declaración del Proveedor de Servicios o de las circunstancias que el Proveedor de Servicios no pondrá el contenido de la Aplicación en conformidad con el Contrato en un plazo razonable o sin inconvenientes indebidos para el Usuario.
  • El Usuario no podrá rescindir el Contrato si la falta de conformidad del contenido de la Aplicación con el Contrato es insignificante. El Proveedor de Servicios asumirá la carga de la prueba de que la falta de conformidad es insignificante.
  • El Proveedor de Servicios puede realizar cambios en el contenido de la Aplicación que sean necesarios para cumplir el Acuerdo. El Usuario debe ser informado del cambio realizado.
  • Los consumidores tienen derecho a una resolución extrajudicial de las reclamaciones o litigios, más información en el sitio web del OCCP.
 • DATOS PERSONALES – POLÍTICA DE PRIVACIDAD
  • Para celebrar y ejecutar el Contrato con el Proveedor de Servicios, es necesario que el Usuario proporcione datos en forma de: dirección de correo electrónico y contraseña.
  • El suministro de datos personales es voluntario.
  • Los datos personales proporcionados al Proveedor de Servicios por el Usuario están sujetos a protección legal en los términos del RODO y las leyes nacionales pertinentes.
  • El Proveedor de Servicios es el administrador de los datos personales obtenidos en relación con la celebración del Contrato con el Usuario, la ejecución de pedidos y la prestación de Servicios.
  • Los datos personales de los usuarios se procesan en la medida necesaria para establecer, dar forma al contenido, modificar o finalizar la relación jurídica entre el usuario y el proveedor de servicios. El suministro de estos datos es necesario debido a la naturaleza del servicio prestado y a la forma de su liquidación -incluido el propósito de registrar y configurar el Perfil y concluir el Acuerdo, liquidar la adquisición de Derechos de Obras a través de la Aplicación para la suscripción a Colecciones y determinar las condiciones y períodos (fechas) de uso de la funcionalidad de la Aplicación (en particular Colecciones), (base del Artículo 6(1)(b) RODO – datos personales necesarios para la ejecución del acuerdo).
  • Los datos personales de los usuarios se procesan en la medida necesaria para fines contables y fiscales y para posibles auditorías (base del artículo 6, apartado 1, letra c), de la DPA: datos personales necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales).
  • Los datos personales de los usuarios pueden ser procesados para fines derivados de los intereses legítimos perseguidos por el Proveedor de Servicios, y en particular para fines de marketing directo de los propios servicios del Proveedor de Servicios; para que el Proveedor de Servicios organice concursos, promociones y otros eventos; para supervisar los servicios prestados y mejorar su calidad; para garantizar la seguridad de los servicios prestados por el Proveedor de Servicios; para hacer valer posibles reclamaciones del Proveedor de Servicios o para defenderse de reclamaciones (base del artículo 6, apartado 1, letra f) RODO: datos personales necesarios para fines derivados de los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento).
  • El Proveedor de Servicios también puede procesar los datos personales del Usuario con el consentimiento del Usuario expresado en una declaración separada para los fines especificados en el contenido del consentimiento (base del Artículo 6(1)(a) RODO – consentimiento). Desde el momento en que el Usuario haya dado su consentimiento, sus datos personales para los fines especificados en el mismo serán tratados exclusivamente sobre la base del consentimiento hasta que el tratamiento sobre esta base se interrumpa por cualquier motivo, principalmente la retirada del consentimiento.
  • El Proveedor de Servicios que trate los datos se compromete a poner especial cuidado en proteger los intereses de los Usuarios a los que se refieren los datos y, en particular, a garantizar que los datos sean:
   • tratados de conformidad con la ley,
   • recogidos con fines determinados y legítimos y no tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines, sin perjuicio de las excepciones previstas por la ley, fácticamente correctos y adecuados en relación con los fines para los que se tratan,
   • almacenados de forma que permitan la identificación de los Usuarios a los que se refieren, en la medida en que ello sea necesario para la ejecución del Acuerdo y durante un período no superior al necesario para alcanzar la finalidad del tratamiento.
  • El Organizador también podrá tratar los siguientes datos que caracterizan el uso de los Servicios por parte del Usuario (datos de explotación):
   • las marcas de identificación del Usuario dadas sobre la base de los datos mencionados en el apartado 12.3,
   • designaciones que identifican la terminación de la red de telecomunicaciones o el sistema de información y comunicación utilizado por el Usuario,
   • información sobre el inicio, el fin y el alcance de cada uso de los Servicios,
   • información sobre su uso de los Servicios.
  • Sus datos personales pueden ser compartidos:
   • miembros del personal del Proveedor de Servicios, independientemente de la base de empleo,
   • a empresas que apoyan al Proveedor de Servicios en la prestación de sus Servicios, incluida, en particular, la entidad que presta los servicios de desarrollo de Aplicaciones al Proveedor de Servicios, así como las entidades que prestan servicios de consultoría, contabilidad, fiscales, jurídicos, informáticos, de archivo y destrucción de documentos, de marketing, de entrega y de correo,
   • a las autoridades públicas autorizadas a acceder a los datos en virtud de la legislación pertinente.
  • El Proveedor de Servicios garantizará que los Usuarios cuyos datos personales procese ejerzan sus derechos en virtud del RODO, incluyendo:
   • El usuario tiene derecho a acceder al contenido de sus datos personales y a recibir una copia de los mismos, derecho a corregirlos (completarlos, actualizarlos, rectificarlos), así como derecho a controlar el tratamiento de sus datos personales con arreglo a los principios descritos en el RODO, en particular a obtener información sobre la finalidad, el alcance y la forma del tratamiento de los datos, y derecho a la supresión, a la limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos,
   • El usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante el Presidente de la Oficina de Protección de Datos Personales si considera que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa sobre protección de datos,
   • El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, en la medida en que el tratamiento esté relacionado con el marketing directo; si ejerce este derecho, el Proveedor de Servicios dejará de tratar los datos con este fin,
   • El Usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando el tratamiento sea necesario para otros fines derivados de los intereses legítimos perseguidos por el Proveedor de Servicios o un tercero. En caso de oposición, el Proveedor de Servicios dejará de tratar los datos del Usuario para los fines anteriormente mencionados, salvo que el Proveedor de Servicios pueda demostrar que existen motivos legítimos válidos en relación con dichos datos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del Usuario, o sus datos sean necesarios para el posible establecimiento, investigación o defensa de reclamaciones.
   • Siempre que el Proveedor de Servicios procese datos personales sobre la base del consentimiento otorgado, el Usuario al que se refieren los datos tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento; se informará al Usuario del método de retirada cada vez que se otorgue el consentimiento; la retirada del consentimiento no afectará a la legalidad del procesamiento llevado a cabo sobre la base del consentimiento antes de su retirada.
  • Para ejercer los derechos establecidos en la cláusula 11.12, así como en todas las demás cuestiones relativas al tratamiento de datos personales y al ejercicio de los derechos relacionados con el tratamiento de datos, el Usuario deberá ponerse en contacto con el Proveedor de Servicios en: iod@bibliaaudio.pl.
  • El Proveedor de Servicios aplicará medidas técnicas y organizativas que garanticen la protección de los datos personales procesados, adecuadas a los riesgos y categorías de datos protegidos y, en particular, protegerá los datos para que no sean revelados a personas no autorizadas, para que no sean tomados por una persona no autorizada, para que no sean procesados infringiendo la ley, y para que no sean alterados, perdidos, dañados o destruidos.
  • A petición del Usuario y en caso de rescisión del Contrato, el Proveedor de Servicios eliminará los datos personales del Usuario, a excepción de los datos necesarios para documentar la prestación de los Servicios y para establecer la posible responsabilidad del Usuario por incumplimiento o prestación incorrecta de los Servicios, violación de las Condiciones de Uso o de la legislación aplicable o responsabilidad extracontractual. En este caso, los datos necesarios se conservarán durante el plazo exigido por la ley y, en lo que respecta a los datos conservados a efectos de un posible establecimiento, investigación o defensa frente a reclamaciones, durante el plazo resultante de la duración de los plazos generales de prescripción de las reclamaciones calculados a partir de la fecha de la última Adquisición o Suscripción de Derechos, ampliándose dicho plazo en un año adicional en caso de reclamaciones presentadas al término del plazo de prescripción y problemas de servicio.
  • La App recoge automáticamente información relativa a estadísticas sobre el uso de la App, incluyendo preferencias de compra, comportamiento del Usuario, permitiéndonos hacer sugerencias de compra al Usuario, analizando el tráfico de personas que utilizan la App.
  • Además, la información contenida en las cookies se recopila (El contenido de las cookies no permite la identificación del Usuario. Las cookies no se utilizan para recoger datos que identifiquen a una persona concreta)que se colocan en el equipo terminal del Usuario de la Aplicación durante la duración de la Aplicación y, posteriormente, hasta que se eliminan con el fin de correctamente uso de la Aplicación, en particular para autenticar al Usuario, configurar correctamente las funciones seleccionadas de la Aplicación, reconocer el dispositivo del Usuario, recordar y personalizar la interfaz de la Aplicación del Usuario.
   • la capacidad de iniciar y mantener una sesión después de iniciar sesión Usuario en la Aplicación,
   • crear estadísticas anónimas que excluyan la posibilidad de identificar al Usuario;
   • sugerir otras Canciones para que el usuario las escuche.
  • La información contenida en los registros del sistema de los servidores (por ejemplo, la dirección IP) es utilizada por el Proveedor de Servicios para fines técnicos relacionados con la administración de los servidores. Además, las direcciones IP se utilizan para recopilar datos generales, anónimo información estadística demográfica.
  • El Proveedor de Servicios no transfiere los datos personales de los Usuarios fuera del Espacio Económico Europeo.
  • Una vez cancelado el Acuerdo, el Proveedor de Servicios no podrá utilizar contenidos distintos de los datos personales proporcionados o creados por el Usuario en el curso de la utilización de la Aplicación, a excepción de los contenidos que:
   • sólo son útiles en relación con la Aplicación;
   • se refieren únicamente a su actividad mientras utiliza la Aplicación,
   • han sido vinculados por el Proveedor de Servicios con otros datos y no pueden desconectarse sin dificultades excesivas,
   • han sido creados por usted junto con otros usuarios que pueden seguir utilizándolos.
  • El Proveedor de Servicios pondrá a disposición del Usuario, a petición de éste y por cuenta del Proveedor de Servicios, en un plazo razonable y en un formato legible por máquina de uso común, los contenidos producidos o facilitados por el Usuario durante el uso de la Aplicación, distintos de los datos personales, con excepción de los contenidos mencionados en las cláusulas 11.19.1.-11.19.3.
  • El Proveedor de Servicios no tendrá derecho a reclamar el pago por el tiempo durante el cual la Aplicación no fue conforme con el Contrato, incluso si el Usuario efectivamente utilizó la Aplicación antes de rescindir el Contrato.
  • El Proveedor de Servicios sólo estará obligado a reembolsar el precio de la parte correspondiente al contenido de la Solicitud no conforme, cuya obligación de suministro haya decaído por desistimiento del contrato. El precio así determinado deberá reembolsarse en un plazo de 14 días a partir de la recepción de la declaración de desistimiento o de reducción del precio. El precio se reembolsará de la forma en que el Usuario haya efectuado el pago, a menos que el Usuario haya acordado otra forma que no implique ningún coste para el Usuario.
  • En las condiciones generales encontrará un modelo de declaración de desistimiento.
 • DISPOSICIONES FINALES
  • El Proveedor de Servicios tiene derecho a modificar las disposiciones de las Condiciones Generales sin tener que justificarlo.
  • El Proveedor de Servicios informará a los Usuarios de cualquier cambio en los Términos y Condiciones electrónicamente mediante correspondencia por correo electrónico o a través de notificaciones en la Aplicación y publicando el texto consolidado de los Términos y Condiciones en la Aplicación. El uso de la Aplicación tras la entrada en vigor de los nuevos Términos y Condiciones estará sujeto a la lectura y aceptación de los mismos por parte del Usuario al iniciar sesión en su Perfil. La no aceptación de las modificaciones del Reglamento impide al Usuario conectarse a la Aplicación y utilizar sus funcionalidades.
  • Si el Usuario no acepta las modificaciones de las Condiciones Generales, tendrá derecho a rescindir el Contrato. En caso de utilización de una Suscripción de pago, el Usuario tiene derecho a exigir el reembolso del precio pagado por el Período de Suscripción no utilizado. En el caso de Adquisición de Derechos sobre Obras o Colecciones, el Usuario no tendrá derecho a reclamación alguna en caso de cese del uso de la Suscripción.
  • Toda modificación de las Condiciones Generales entrará en vigor en la fecha especificada en el correo electrónico o la notificación.
  • Las disposiciones de la legislación polaca, en particular el Código Civil, RODO, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley de Prestación de Servicios por Medios Electrónicos y la Ley de Derechos del Consumidor de 30 de mayo de 2014 se aplicarán a las cuestiones no reguladas en las Condiciones Generales.
  • Todo el contenido de la Aplicación, en particular las descripciones de los productos, se utiliza con fines de identificación y puede estar protegido por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos Conexos.
  • Las presentes Condiciones Generales y todas las relaciones jurídicas derivadas de la prestación de Servicios al Usuario se regirán por la legislación polaca.